Přejít k hlavnímu obsahu webu
MOTOR JIKOV GROUP > EKOLOGIE

Společnost MOTOR JIKOV Group a.s. si uvědomuje vysokou společenskou odpovědnost za ochranu životního prostředí. Přijatá politika jakosti a ochrany životního prostředí řeší aktivní opatření, která snižují ekologické dopady výroby. V rámci udržitelného rozvoje a zkvalitňování environmentálního profilu společnost zaměřuje pozornost především na včasnou identifikaci možného škodlivého vlivu na životní prostředí, na snižování energetických zdrojů, šetrné nakládání s odpady i na vzdělávání a osobní odpovědnost zaměstnanců.

Certifikát E-ON

Vybraná ekologická opatření společností skupiny MOTOR JIKOV GROUP

Koordinace

Společnost MOTOR JIKOV Group a.s. řídí a koordinuje činnosti jednotlivých společností v oblasti ekologie, hospodaření s odpady, ochrany životního prostředí, krajiny a zdraví lidí, včetně úspor spotřeby energií a vody při svých výrobních i ostatních činnostech. Při těchto činnostech smluvně spolupracuje se společností INVESTIX a.s.

Legislativa

Jednotlivé společnosti se přizpůsobují novelizované legislativě ČR dle podmínek nastavených Evropskou unií v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, jsou též průběžně aktualizovány vnitřní předpisy řešící zejména bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami, přípravky a obaly, využívání zpětného odběru výrobků, ochranu ovzduší před znečišťujícími látkami, ochranu odpadních, povrchových a podzemních vod včetně horninového prostředí v podloží jednotlivých provozů společností.

Kontrola

V rámci společnosti probíhají kvartální kontrolní dny zaměřené na dodržování vnitřních předpisů a veškeré platné legislativy v oblastech ekologie a ochrany životního prostředí. Jsou nastavena organizační a technická opatření ke snižování vzniku, objemu a nebezpečnosti odpadů z výrobních procesů, třídění využitelných frakcí odpadů jako druhotných surovin. Snížení množství odpadů je zajištěno též důsledným dodržováním opatření pro zpětný odběr výrobků ve smyslu zákona o odpadech.

Bezpečnost

Ve všech provozovnách jsou k dispozici na viditelném místě pravidelně aktualizované bezpečnostní listy nebezpečných chemických látek a identifikační listy nebezpečných odpadů s označením sběrných a shromažďovacích nádob a seznam odpovědných osob.

Odpady

Probíhají pravidelné kontroly dodržování plánů odpadového hospodářství jednotlivých společností, připravenosti a vybavení provozoven v souladu s aktualizovanými havarijními plány provozů či zařízení pro případ úniku závadných látek. Ve všech provozech jsou záchytné vany pod nádobami s nebezpečnými látkami a odpady, jakož i záchytné a úkapové vany pod výrobními zařízeními s náplněmi olejů či chladicích a řezných kapalin apod., což snižuje nebezpečí náhodného úniku závadných látek do spodních vod a horninového prostředí.

Emise

Všechny společnosti holdingu se zaměřují na neustálé snižování emisí vypouštěných do ovzduší. Nedochází k překračování normou stanovených emisních limitů, ani nebyly zaznamenány náhodné úniky závadných látek do ovzduší.

Měření

U pronajatých pozemků, provozních a ostatních budov společnost MOTOR JIKOV Group sleduje prostřednictvím smluvní společnosti INVESTIX a.s., zda nájemci a podnájemci dodržují zásady ekologického chování v pronajatých prostorách, zda jsou včasně prováděna předepsaná měření jednotlivých složek životního prostředí v souladu s platnou legislativou, nájemními a podnájemními smlouvami a zda výsledky těchto měření nepřekračují povolené limity.

Filtrace

Středofrekvenční indukční tavicí pece s novým odsáváním a filtrační stanicí ve společnosti MOTOR JIKOV Slévárna a.s. zajišťují snižování množství emisí vypouštěných do ovzduší a splňují tak environmentální standardy. Tavicí pece disponují rovněž filtry tuhých znečišťujících látek.

Specifické ekologické projekty

Komplexní podpora

Po dvouletém vývoji je na trh uvedena první domácí čerpací stanice MOTOR JIKOV na stlačený zemní plyn (CNG) v České republice. Je určena pro živnostníky nebo soukromé majitele CNG vozů. Čerpací stanice využívá domácího přívodu zemního plynu, který je speciálně vyvinutým kompresorem natlakován do nádrže automobilu.

Propagační kampaň

Se zahájením sériové výroby čerpacích stanic na stlačený zemní plyn (CNG) byla spuštěna také rozsáhlá propagační kampaň. Současně tento systém ekologicky čisté energie zavádí u používaných vysokozdvižných vozíků i části osobních a užitkových vozidel. Kromě snížení emise CO2 dosahuje významného snížení provozních nákladů.

TVC

Technologické vývojové centrum postupů a koncepcí robotizovaných pracovišť pro výrobu vysokotlakých Al odlitků v bezobslužném provozu a s minimálními výrobními časy. V rámci realizace projektu budou pořízeny moderní energeticky efektivní technologie s pozitivním dopadem na životní prostředí.

Zvýšení efektivity výrobního procesu (nárůst OEE z 60 až na 80 %),

Snížení zmetkovitosti (o 27 %; cílová hodnota 1,5 % vs. současných 2,06 %),

Snížení náběhových ztrát stroje (úspora energie o min. 33 %),

Snížení množství odpadu (souvisí s nižší zmetkovitostí – o 10 %),

Zvýšení kvality a její stability a s tím i zvýšení životnosti odlitků,

Zavedení výroby tenkostěnných strukturálních odlitků (úspora 20-30 % materiálu, potažmo hmotnosti).

Znamená úsporu jednak při výrobě, dále pak při použití strukturálních odlitků např. v dopravě, kde umožňují snižovat hmotnost i spotřebu – snížení celkové hmotnosti auta o 10 až 15 %. Strukturální odlitky lze využít pro části karoserie, nápravy, závěsy kol, konstrukce sedaček, rámy světlometů z LED diod, … Zavedení výroby technologicky náročnějších odlitků s vyšší přidanou hodnotou, které generují vyšší produkci při nižším vytěžování přírodních zdrojů.